Välkommen till Brf Solglittret

Gå gärna med i Facebookgruppen, om du vill ta kontakt med andra i Brf Solglittret. Om du inte har, eller vill ha, Facebook behöver du inte oroa dig, all information som skrivs där kommer att finnas på denna hemsida också!

Viktig information går som vanligt ut som brev till samtliga boende.

Det är nu möjligt att boka tvättid på internet, klicka här!

Om du är nyinflyttad får du väldigt gärna kolla in FAQ:n, där får du svar på många av dina frågor!

För äldre inlägg, se Arkiv.

Aktuell informatioN

April 2024

Vattenavstängning onsdagen den 24/4, från kl. 08:00-14:30!

Allt vatten i alla fastigheter, 6A-6P, kommer att vara avstängt. Var noga med att stänga av alla kranar innan vattnet stängs av.

Anledningen är byte till nya vattenledningar.

All water will be turned off on Wednesday the 24/4, from 08:00-14:30!

This applies to all apartments, 6A-6P. Please be sure to turn off any running water/faucets before the water is turned off.

The reason for the water being turned off is that we are changing some main water lines.

Vattenavstängning 240424

Februari 2024

MOTIONER INFÖR ÅRSSTÄMMAN INNE SENAST SISTA MARS

Hej alla grannar!

Årsstämman är alla medlemmars möjlighet att påverka föreningens utveckling.

Detta gör man enklast via en motion, det vill säga ett förslag, som man skickar till info@solglittret.se, eller lämnar i föreningens brevlåda vid 6G. (Inte här på Facebook).

För att styrelsen ska hinna titta igenom och undersöka innehållet i förslaget ber vi er att inkomma med motionerna senast den sista mars.

Fundera också gärna på om du hade varit intresserad av att arbeta i föreningens styrelse!

Det preliminära datumet för årsstämman är just nu den 30 maj.

Tack!

– Styrelsen

MOTIONS FOR THE ANNUAL MEETING NEED TO BE SENT IN BEFORE THE LAST OF MARCH

Hello neighbors!

The annual meeting of the housing association is an opportunity for every member to influence the future of the association.

This is easiest done by a motion, a proposal, sent to info@solglittret.se or left in the association’s mailbox at 6G.(Not here on Facebook).

In order for the board to be able to go through and evaluate the proposal, we ask you to please send us your motion on the last of March at the latest.

Please also consider if you’d like to work in the association’s board!

The preliminary date for the annual meeting is the 30th of May, for now.

Thanks!

– The board

Januari 2024

Hyresförhandlingarna är klara och innebär en höjning på 5,5% för våra hyresgäster, detta gäller från 240201.

December 2023

Den nya sopstationen öppnar den 1/12
Brf Solglittret har investerat i att bygga en nedgrävd sopstation, och detta arbete är nu besiktat och godkänt.
Den nya sopstationen finns bredvid containern på gaveln av 6L och kommer att öppna den 1:a december. Under december månad kommer även de båda sophusen och alla miljörum vara öppna som vanligt.
Sophusen och miljörummen kommer sedan att stängas den 1:a januari, därefter ska alla sopor kastas i den nya sopstationen.
Påsar till matavfall kommer att finnas vid containern, inne i inhägnaden.
Med vänliga hälsningar,

  • Styrelsen

The new recycling station will open 1st of December
Brf Solglittret has invested in building a recycling station with buried containers, and the work is now inspected and approved.
The new recycling station is located by the container, on the gable of 6L, and will open on the 1st of December. During December, both of the garbage houses and all of the recycling rooms will also be available for use, as per usual.
The garbage houses and recycling rooms will then be closed on the 1st of January, and after this all recycling will be done at the new recycling station.
Bags for the collection of food waste will be available by the container, inside the enclosure.
With kind regards,

  • The board

www.solglittret.se ⚜ info@solglittret.se

Oktober 2023

Boende i 6L-6P – Infomöte och nyckelinsamling inför tappvattenarbetet

För er som bor i C-huset, alltså 6L-6P, bjuder Malmö VVS den 17/10, kl. 18:00-19:30, in till ett informationsmöte om det kommande tappvattenarbetet.

Vi kommer också att påbörja nyckelinsamling inför detta, datum finns här!

Residents in 6L-6P – Info meeting and key collection in preparation for work on the tap water system

All who live in House C, meaning 6L-6P, are invited by Malmö VVS to an information meeting on the 17/10, at 18:00-19:30, regarding the upcoming renovations of the tap water system.

We will also start collecting keys soon, dates can be found here!

Augusti 2023

Lite nyheter och information!

Vår värmeanläggning behöver renoveras och Svanholms påbörjar renoveringen av värmeanläggningen imorgon den 31 augusti. I samband med detta kommer vattnet att vara avstängt i hela fastigheten den 5/9, både varm- och kallvatten.

Ev kommer inte varmvattnet igång förrän den 6/9.Tvättstuga 2 under L trappan är stängd under arbetet, från 31/8 fram till den 12/9. De tider som var bokade har flyttats och meddelande har lämnats i brevlådan.

Sopstationen ska göras klar och de ska även provköra med sin lastbil. Detta påbörjas på måndag den 4/9. Cyklarna behöver flyttas ifrån området snarast! Lappar är satta på cyklarna. Arbetet beräknas ta en vecka. När det sen är dags för den att öppna kommer vi med mer information och lite ”invigning”.


Some news and information!

Our heating system needs to be renovated and Svanholms will start the renovation of the heating system tomorrow, August 31. In connection with this, the water will be turned off in the entire property on 5/9, both hot and cold water. The hot water will perhaps not start working until 6/9.

Laundry room 2 under the L stairs is closed during the renovation, from 31/8 until 12/9. The times that were booked have been moved and a message has been left in the mailbox.

The garbage station is getting finished and this starts on Monday 4/9. The bikes there need to be moved right away from the area. Stickers are put on the bikes. The work is estimated to take one week. When the garbage station later on is opening, we will provide more information.

Trädgårdsavfall

Observera att platsen för trädgårdsavfall är flyttad. Den är klar och finns vid vår parkering utmed Sunnanväg. Bredvid lokalen som Radio- och TV-reparatören hade. Man får alltså INTE slänga trädvårdsavfall vid containern.

Juli 2023

På måndag, den 10/7, kommer man att börja arbeta vid containerhuset inför den nya sopstationen.

Ni som har era cyklar där behöver därför flytta dessa så snart som möjligt.

Fastighetsskötaren kommer att sätta upp temporära cykelställ.

On Monday, the 10/7, digging for the new recycling station will begin by the container.

This means that everyone who currently have their bikes there must move these.

There will be temporary places to put bikes on the courtyard.

Juni 2023

Sammanfattning av årsmötet

Föreningens ekonomi under 2022 var stabil, men omkostnader ökade under vinterhalvåret och in i 2023

I år kommer två lån att omförhandlas, de nuvarande räntorna på <1% förväntas öka till 3-4%, vilket innebär en rejäl ökad kostnad för föreningen

Tyvärr innebär detta att avgiften måste höjas med ytterligare 3% från och med den 1/7-23

Föreningen har fortfarande ungefär trettio hyresrätter som omvandlas och säljs som bostadsrätter när de blir tillgängliga, till ett värde av runt 30-60 miljoner kr

Vi fortsätter även att utreda och investera i projekt som minskar föreningens och medlemmarnas kostnader på sikt

Protokollet för mötet kommer att läggas upp på hemsidan så fort som möjligt

Med vänliga hälsningar,

  • Styrelsen

Summary of the annual meeting

The association’s financial situation in 2022 was stable, but costs increased during the winter half of the year and into 2023

This year, two loans will be renegotiated. The current interest rates of <1% are expected to increase to 3-4%, which will mean a substantial increase in costs for the association

Unfortunately this means that we are forced to increase the fee payed by members by 3% from the 1/7-23

The association still has around thirty rentals left, and these will be turned into part of the association and sold whenever they become available. The total value of these are estimated at around 30-60 million SEK

We also continue investigating and investing in projects that means lower costs for the association and its members in the future

The protocol for the meeting will be posted on the homepage as soon as possible

With kind regards,

  • The board

Inför årsstämman – Svar på inkomna motioner

Hej alla!

Stort tack till er alla som har skickat in motioner inför årsstämman, ert engagemang behövs!

För att läsa styrelsens svar på motionerna i fulltext, klicka här.

Ses på årsstämman onsdagen den 7/6, kl. 19:00, i samlingslokalen!

Maj 2023

Gårdsfest söndagen den 4/6, kl. 13 – 17, läs mer här! 🙂

Yard party Sunday on the 4/6, from 13 -17, read more here! 🙂

April 2023

Tappvattenarbetet i B-huset påbörjas vecka 18

Gäller B-huset (6H – 6K)

Vecka 18 kommer arbetet med tappvattensystemet att påbörjas. Arbetet delas upp i etapper, utomhus, källare, trapphus och slutligen lägenheter.

Etappen som påbörjas vecka 18 är utomhus, eventuellt sker visst arbete även i källare och trapphus.

Arbetet innebär grävning för rördragning, inget arbete i lägenheterna är inplanerat.

Med vänliga hälsningar,
-Styrelsen

Work on the tap water system in House B starts week 18

Concerning House B (6H – 6K)

Week 18 will be the starting point for the renovations of the tap water system. The renovation is split into phases, outdoors, basements, stairwells and finally apartments.

The phase starting week 18 is outdoors, possibly with minor work being done in the basements and stairwells.

The work will be digging shafts for laying pipes, no work in apartments is planned.

With kind regards,
-The board

Hej alla!

Här hittar ni information om tappvattenarbetet, samma information har lämnats i varje brevlåda

FÖR BOENDE I 6H-K kommer det den 11/4, kl. 18:30, hållas ett infomöte med Malmö VVS i samlingslokalen under 6G

När det börjar närma sig att påbörja arbetet i hus A eller C, kommer ett nytt infomöte hållas för de som bor där

Ha det fint!

– Styrelsen

Hello everyone!

Here is information about the tap-water renovations, the same information has been delivered to everyone’s’ mailboxes

FOR RESIDENTS IN 6H-K there will be an information meeting with Malmö VVS on the 11/4, kl. 18:30, in the assembly hall underneath 6G

When work is close to start on house A or C, there will be a new information meeting for the people who live there

All the best!

– The board

Mars 2023

TYDLIGGÖRANDE KRING TRIVSELREGLER
Hej alla!

De störningsärenden vi får in handlar oftast om olika former av ljud, och vi vill därför tydliggöra vad som menas med att trivselreglerna säger att på vardagar ska volymen minska efter kl. 19, och att efter kl. 22 ska det vara tyst.

Detta innebär att man ska försöka planera så att eventuella disk- och tvättmaskinsprogram är färdiga innan kl. 22, eftersom detta också kan vara störande.

Ljud rör sig väldigt konstigt i våra hus och detta betyder att ett ljud som knappt hörs för en boende, kan vara högljutt och störande för en annan.

Tumregeln vid störningar är som alltid, försök först att prata med grannen som stör, särskilt med tanke på att det inte alltid är lätt att veta att det man gör är högljutt för andra.

Om det inte hjälper, hör av er till oss via info@solglittret.se, så ska vi se om vi kan hjälpa till!

Och! Det är mycket lättare att orka med att lyssna på någon annans festande om man har blivit förberedd på det innan 🙂
– Styrelsen

CLARIFICATION ABOUT CODES OF CONDUCT
Hello everyone!

Most of the complaints we receive about neighbors bothering one another is about noise, and so we are clarifying what the codes of conduct mean when it says that on weekdays we lower the volume after 19:00, and are quiet after 22:00.

This means that one should try to plan any use of a dishwasher or washing machine so that the program ends before 22:00, since this noise can be loud and bothersome to some.

Sounds propagates and moves strangely in our houses, a sound that is barely audible to some may be loud in a different part of the building.

The rule of thumb is as always to first try to talk to your neighbor about the disturbances, since it’s not always obvious to everyone that an activity is loud and is disturbing other people.

If this doesn’t help, email us at info@solglittret.se, and we’ll try to help!

And! It’s always easier to tolerate someone else’s partying, if one got notified and prepared about it before 🙂
– The board

Hej igen alla!

Bredablick har börjat plantera lite i innergården, och det har inkommit frågor om idegranen, eftersom dess bär är giftiga.

De har återkommit och enligt leverantören så är detta en typ av idegran som inte får bär.

Om någon, till exempel ett barn, mot all förmodan skulle äta bär så meddelar Giftinformationscentralen att man kan få ont i magen, men det är inte så giftigt att man dör.

Djur kan både vara mer och mindre känsliga för giftet än människor.

Mer information finns här, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Idegran

Ha det fint!

  • Styrelsen

Hello again everyone!

Bredablick have begun planting in the courtyard and some members have asked about the evergreens, since their berries are poisonous.

They’ve gotten back to us about this and apparently this is a type of evergreen is one that does not grow any berries.

If someone, like a child, for some reason were to eat the berries, the Poison control center says that it can give you a tummy ache, but it’s not lethal.

Animals can be both more and less sensitive to the poison than people.

More information can be found here, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Taxus_baccata

Have a good one!

  • The board
Februari 2023

Gruppavtal med Tele2 för internet

Hej alla!

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Tele2 för internet.

Det är lite av en kompromiss eftersom vi inte fick till att installera fiber samtidigt med arbetet med tappvattnet.

Glöm inte att ringa Tele2 för att ta del av tjänsten!

Förhoppningsvis slipper vi Tele2 snart i framtiden 🙂

Hello everyone!

The association has made a group contract with Tele2 for providing internet.

This is somewhat of a compromise, since we couldn’t get installing fiber optic internet at the same time as the work on the tap water system.

Please don’t forget to call Tele2 to register and get access to the service!

Hopefully we can cut ties with Tele2 in the near future 🙂

NYCKELINSAMLING PÅBÖRJAS/THE COLLECTION OF KEYS BEGINS

Hej alla!

Vi påbörjar nu nyckelinsamling inför tappvattenarbetet, se mer här.

– Brf Solglittrets styrelse

Hello everybody!

We will now begin to collect keys before the coming tap water system renovation, see here for more information.

– Brf Solglittret’s board

Januari 2023

MOTIONER INFÖR ÅRSSTÄMMAN INNE SENAST SISTA FEBRUARI

Hej alla kära grannar!

Årsstämman är alla medlemmars möjlighet att påverka föreningens utveckling.

Detta gör man enklast via en motion, det vill säga ett förslag, som man skickar till info@solglittret.se, eller lämnar i föreningens brevlåda vid 6G.

För att styrelsen ska hinna titta igenom och undersöka innehållet i förslaget ber vi er att inkomma med motionerna senast den sista februari.

Fundera också gärna på om du hade varit intresserad av att arbeta i föreningens styrelse!

Det preliminära datumet för årsstämman är just nu den 7 juni.

Tack!

– Styrelsen

Allmän information

Kommande arbete med tappvattenrör – Viktigt inför renovering av badrum

Styrelsen vill informera om att det i framtiden kommer att göras arbete med fastigheternas tappvattenrör. Tyvärr kan vi inte säga exakt när detta arbete kommer att ske, då det dels beror på ekonomin och dels på om annat måste prioriteras.

Anledningen till att vi ändå vill informera är för att många planerar att renovera sina badrum, och det är då viktigt att veta att det kommer att ske en förändring i hur vatten kommer in i lägenheterna.

Troligen kommer nya tappvattenrör dras genom trapphusen och sedan in i lägenheterna via rör. Detta innebär att, ifall du planerar att renovera badrummet, kan du behöva prata med din entreprenör, eller själv planera, för detta arbete.

Har du förslag på något du skulle vilja se på hemsidan? Hör gärna av dig!